Sitges, 12 d’abril de 2012

Benvolgut soci, benvolguda sòcia

 de conformitat amb l’acord de la Junta Directiva del Club, em complau convocar-vos a la propera Assemblea anual ordinària del Club, que es celebrarà el proper dissabte 28 d’abril al local social, a les 18:30 hores en primera convocatòria o bé en segona convocatòria a les 19 hores i amb el següent ordre del dia:

  642-883

 1. Nomenament d’interventors d’acta
 2. Canvis Junta Directiva
 3. Memòria social 2011
 4. Memòria esportiva 2011
 5. Memòria econòmica i comptes anuals de l’exercici 2011
 6. Pressupost 2012
 7. Concessió administrativa
 8. Informe del president
 9. Precs i preguntes

Rebeu una ben cordial salutació,

Oriol Pascual i Marsal

President